Handels- og lejebetingelser

Nedenstående betingelser og vilkår er gældende for enhver lejeaftale mellem en Lejer og Vinderup bilcenter ApS (udlejer). Vinderup bilcenter ApS  anbefaler Lejeren grundigt at gennemlæse lejebetingelser og lejekontrakt, inden der skrives under på lejekontrakten.

Generelt

Enhver lejekontrakt udstedes i medfør af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjet uden fører.
Lejekontrakt og lejebetingelser skal altid medbringes i køretøjet under lejeperioden.
Lejer af køretøjet og alle øvrige førere skal kunne fremvise gyldigt kørekort, ligesom Lejer skal fremvise adressedokumentation, f.eks. sygesikringsbevis.
Lejer har det fulde ansvar for at de nødvendige godkendelser til at føre køretøjet, evt. i forbindelse med godskørsel, mv er til stede og at disse forevises ved afhentning.
Føreren af bilen skal som minimum være 21 år gammel og minimum have haft kørekort i 24 måneder ved lejeperiodens påbegyndelse. Særskilte krav til alder kan afhænge af køretøjstype, ligesom vi forbeholder os ret til at påføre et pristillæg, samt forhøjet depositum ved ung Lejer eller fører.
Føres bilen af en anden person end de personer, der er registreret i kontrakten som Lejer eller fører, frafalder forsikringsrettighederne ved skade eller ulykke.
Lejeaftalen kan til enhver tid ophøre, hvis lejebetingelserne ikke overholdes.
Nærværende lejebetingelser opdateres løbende, f.eks. i henhold til lovændringer, mv.

Køretøj

Lejer forpligter sig til at anvende køretøjet på forsvarligvis og i henhold til gældende lovgivning.
Enhver klage over køretøjets tilstand fremføres straks til  udlejer   ved udlevering.
Eventuelle skader på køretøjet vil være registreret på en separat tilstandsoversigt, der udleveres sammen med lejekontrakt og lejebetingelser. Lejer har ansvaret for straks, og inden køretøjet forlader udlejningsforretningens adresse, at informere udlejningsforretningen, hvis tilstandsoversigten ikke er fyldestgørende. Udlejer  og Lejer skal efterfølgende sammen gennemgå bilen for fejl og mangler, hvorefter der udarbejdes en ny tilstandsliste inden udlevering af bilen.
Lejer forpligter sig til, ved modtagelsen af køretøjet, at undersøge det og sikre sig at det er i forskriftsmæssigt stand i henhold til gældende lovgivning.
Udlejer har foretaget alle mulige forholdsregler, med henblik på at sikre køretøjet tekniske stand. Skulle der alligevel opstå driftsstop, kan  udlejer   ikke gøres ansvarlig derfor og evt. følgeomkostninger, ligesom der ikke stilles erstatningskøretøj til rådighed.
Udlejer   har uanset årsag ret til at tilbyde et andet køretøj end det bookede, hvis det findes nødvendigt. Køretøjet skal dog min. være i samme kategori som det bookede.
Det lejede køretøj må kun anvendes til at trække påhængsvogne, såfremt der på forhånd er indgået aftale derom. Køretøjet må ikke anvendes til bugsering, starthjælp, mv af andre køretøjer.
Det er forbudt at ryge i alle udlejningsbiler. Overtrædes dette forbud, forbeholder  udlejer   sig retten til at pålægge lejer et gebyr, samt udgifter til rengøring og lugtfjernelse.
Klistermærker og andre merchandises må ikke fjernes fra køretøjet. Overtrædes dette kan det medføre et gebyr, samt udgifter til at producere nyt materiale.
Køretøjet må kun repareres efter skriftlig godkendelse fra  udlejer  . Foretages reparationerne uden tilladelse fra  udlejer , refunderes udgifterne hertil ikke. Såfremt en eventuel refundering bliver aktuelt, refunderes beløbet til det på Lejekontrakten oplyste MobilePay nummer.
Lejer er bekendt med at køretøjet kan være udstyret med data/GPS overvågning. Informationer fra denne sporing kan, efter anmodning herom, udleveres til forsikringsselskaber og politimyndighed.
Køretøjet må på intet tidspunkt i løbet af lejeperioden anvendes til følgende forhold, med mindre der ved aftalens indgåelse er givet udtrykkelig tilladelse dertil:

Transport af personer eller gods mod betaling
Transport af farligt gods
Videreudlejning
Til motorsport, på motorbane eller til kørekursus

Ved kørsel til genbrugspladser gøres Lejer opmærksom på, at der opkræves afgift for gulpladebiler. Det er derfor vigtigt at Lejer oplyser personalet på pladsen om, at det er et lejet køretøj.
Køretøjet må på intet tidspunkt føres af personer der er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin. Eller af personer der fysisk eller psykisk er påvirket på anden vis.
Politi eller andre myndigheder kan til enhver tid beslaglægge køretøjet hvis det anvendes i strid med lovgivningen. Lejer fritages i dette tilfælde ikke for betaling.

Afhentning

Ved afhentning af køretøj skal der påregnes ekspeditionstid på minimum 15 minutter til gennemgang af vigtigste lejebetingelser og kort gennemgang af køretøjet.
Afhentning af køretøj skal ske til aftalt tid. Kommer Lejer for sent, uden forudgående aftale, kan køretøjet være udlejet til anden side.
Ved afhentning af køretøjet er det vigtigt at lejer medbringer følgende:

Reservationsbekræftelse
Gyldigt kørekort (Fører(e) skal som minimum have haft kørekort i 24 måneder)
Gyldigt ID med adresseoplysninger på Lejer

Vinderup bilcenter ApS forbeholder sig ret til at afvise reservationen, hvis ovenfor nævnte dokumenter og kort ikke er medbragt eller hvis de medbragte dokumenter er mangelfulde.

Betaling

Ved afhentning accepteres betaling med både MobilePay og kontant, vi gør opmærksom på at det ikke muligt betaler med visa/dankor/mastercard.
Depositum vil blive tilbagebetalt 30 dage efter endt lejeperiode på den oplyste MobilePay nummer.
Efter endt lejeperiode forbeholder  udlejer   sig retten til at efterspørgsel fra lejer betaling for eventuelle meromkostninger i henhold til gældende lovgivning, f.eks. overkørte km, manglende tankning, bøder, vejafgift, mv., som relaterer til lejemålet.

Brændstof

Mængden af brændstof på køretøjet ved afhentning fremgår af lejekontrakten. Køretøjet skal ved returnering indeholde minimum samme mængde brændstof. Returneres køretøjet uden påfyldt brændstof, afregnes manglende brændstof til gældende listepris, og Lejer pålægges et gebyr på 150 kr.
Bliver det aktuelt, er Lejer forpligtet til at påfylde olie, sprinklervæske osv. på køretøjet i udlejningsperioden, ligesom Lejer har ansvaret for løbende at kontrollere dæktryk. Lejer skal på forlangende dokumentere hvilken olie og andre væsker, der er påfyldt køretøjet.

Ekstra fører

Ekstra fører skal opfylde samme krav til alder og kørekort som Lejer af bilen. Ekstra fører skal registreres på lejekontrakten, og der skal ved afhentning af bilen fremvises kørekort eller kopi af samme til notering af kørekortnummer.

Barnesæder

I Danmark er det lovkrav at børn under 135 cm skal være fastspændt og benytte barnestol/pude, som svarer til barnets højde og vægt. Lejer har ansvaret for, at alle børn i bilen er fastspændt korrekt. Bemærk at bagudvendte autostole ikke må monteres på siddepladser med front-airbag.   

Kæledyr i bilen

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at medbringe kæledyr i køretøjet. Det kan i nogle tilfælde tillades med skriftlig tilladelse fra  udlejer  . Lejer står selv for rengøring af køretøjet efter brug. Er rengøringen ikke tilstrækkelig pålægges en rengøringsgebyr på 1.000 kr. + 475 kr. pr påbegyndt arbejdstime.

Tagbøjler og tagbokse

Køretøjet må ikke påmonteres tagbøjler, tagbokse og lignende, medmindre disse leveres og monteres af  udlejer  .

Ekstra kilometer

Det er billigere at tilkøbe ekstra kilometer på forhånd. Der kompenseres ikke for ubrugte ekstrakilometer og ej heller for km indeholdt i køretøjets lejepris. Udlejer oplyser om pris for ekstra kilometer.

Rygning i bilen

Al rygning er forbudt i udlejningsbilerne. Overtrædes dette kan Lejer blive pålagt et rengøringsgebyr på 1.000 kr. + 475 kr. pr påbegyndt arbejdstime. U dlejer forbeholder sig retten til at afgøre, hvorvidt en bil lugter af røg eller ej.

Kørsel i udlandet

Udlejningsbilerne må kun anvendes til kørsel i Danmark.

Afbestilling/udeblivelse

En reservation kan frit afbestilles indtil 7 dage inden starten på lejeperioden. Der vil dog blive opkrævet et afbestillingsgebyr på 150 kr.
Afbestillinger pr. e-mail er ikke gældende. Afbestilling skal ske pr. telefon direkte til Vinderup bilcenter ApS, senest 7 dage før starten på en lejeperiode. Afbestillingen er dog først gyldig, når Lejer har modtaget en skriftlig bekræftelse herom.
Ved senere eller helt manglende afbestilling vil lejer blive afkrævet et gebyr svarende til depositum.

Ændring af reservation

En reservation kan frit og gebyrfrit ændres indtil 48 timer inden starten på en lejeperiode. Dette skal ske telefonisk i åbningstiden direkte til udlejer.
Ændring af en reservation senere end 48 timer inden starten på en lejeperiode, skal ske telefonisk, i åbningstiden, direkte til  udlejer   . En reservation kan ændres frem til 1 time før begyndelsen af lejeperioden, såfremt det ønskede køretøj er tilgængeligt. Ændringen er dog først gyldig, når Lejer har modtaget en skriftlig bekræftelse herom. Der vil dog blive opkrævet et gebyr på 150 kr. for ændringen. Den forudbetalte lejepris vil ikke blive refunderet selv om reservationsændringen evt. medfører en lavere pris i lejeperioden.

Forlængelse af lejeperiode

Ønskes lejeperioden forlænget skal Lejer senest 1 time inden lejeperiodens udløb kontakte  udlejer og indgå aftale herom. Forlængelsen er dog først gyldig, når Lejer har modtaget en skriftlig bekræftelse herom. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise forlængelsen og det er lejers ansvar at oprindeligt aftalt afleveringstidspunkt fortsat overholdes.

Returnering

Køretøjet skal altid returneres til Vinderup bilcenter ApS , med mindre andet tydeligt fremgår af lejekontrakten. Når køretøjet, samt alt dertilhørende udstyr og ekstra udstyr, er returneret til  udlejer  , og nøglen dertil er afleveret, anses lejeforholdet som afsluttet.
Lejer er ved returnering forpligtet til at oplyse  udlejer om eventuelle skader eller relevante hændelser.
Returneres køretøjet udenfor  åbningstid er køretøjet lejers ansvar frem til næste åbningstid. Lejer vil senest 2 timer efter udlejningsforretningens åbningstid, modtage en slutafregning pr. e-mail. Såfremt der konstateres skader på køretøjet, kontaktes Lejer telefonisk eller alternativt pr. e-mail.
Ved forsinket aflevering af køretøjet kan udlejer  påkræve at Lejer betaler gebyr samt ekstra leje.
Er køretøjet ikke returneret senest fire timer efter lejekontraktens udløb anses dette i henhold til straffelovens §293, hvorefter køretøjet og Lejer vil blive efterlyst.
Udlejer kan opkræve et gebyr på op til 150 kr. + 475 kr. pr påbegyndt arbejdstime for rengøring af køretøjet, hvis dette ikke er rengjort.

Gebyr og afgifter

Lejer er ansvarlig for betaling af gebyrer, afgifter og bøder, som bliver pålagt køretøjet under lejeperioden.
Ved trafikforseelser hæfter Lejer for alle bøder og administrationsomkostninger. Lejeren hæfter selv for alle parkeringsafgifter og eventuelle bøder. Udlejer  forbeholder sig retten til at pålægge administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af bøder og afgifter, som er blevet pålagt køretøjet i udlejningsperioden, herunder sådanne, som først fremsendes til udlejer  efter lejeperiodens ophør.

Forsikring

Køretøjet er dækket af en basis ansvarsforsikring. Det vil sige, at køretøjet er sikret mod eventuel personskade eller tingskade forvoldt mod tredjemand.
Lejer er ansvarlig for at trækkrogen på køretøjet er ansvarsforsikret.
Ansvarsforsikringen dækker ikke skader som følge af transport af farligt gods eller uforsvarlig kørsel, samt genstande eller personer i bilen. Lejer er opfordret til selv at sikre sig behørig personforsikring for eget og eventuelle passagerers liv og førlighed.
Lejers selvrisiko er som udgangspunkt 5.000kr. pr. skadesbegivenhed.
Lejer har det fulde erstatningsansvar for alle udgifter i følgende tilfælde:

  • Fejltankning af køretøjet.
  • Lejer har ført køretøjet uforsvarligt og derved pådraget skade på bilen.
  • Tyveri af køretøjet efter forsømmelse fra lejer.
  • Henstilling af ulåst køretøj.
  • Tilsidesættelse af bilens advarselslamper.
  • Tørkørsel af olie og vand

Lejer opkræves den maksimalt mulige selvrisiko på 5.000kr, hvis originalnøglen bortkommer. Nøglen skal opbevares forsvarligt. Lejer skal informere udlejer, så snart Lejer opdager, at nøglen er væk.
Alle forsikringer bortfalder, hvis en uautoriseret fører, dvs. en fører, som ikke er angivet i lejekontrakten, fører køretøjet eller hvis køretøjet føres i psykisk eller fysisk påvirket tilstand (spiritus, rusmidler & stærk medicin) og ved misbrug af eller hærværk på køretøjet.

Fejl og skade

Lejer er forpligtet til straks at standse køretøjet og kontakte udlejer, hvis en af advarselslamperne i køretøjets instrumentpanel lyser.
Hvis der opstår mekanisk svigt eller skade på bilen under udlejningsperioden skal Lejer straks informerer udlejer herom. Lejer skal herefter afvente instrukser fra udlejer om hvad, der skal foretages som næste skridt. Lejer er forpligtet til straks at handle som udlejer instruerer.

Tyveri & skader

Ved tyveri eller skade på køretøjet, skal Lejer straks kontakte politiet og udlejer. Ved tyveri ophæves lejekontrakten så snart  udlejer  har modtaget politianmeldelsen.
Ved ulykke ophæves lejekontrakten så snart  udlejer  har modtaget udfyldt ulykkesrapport, som er udleveret til Lejer i forbindelse med udlejningen.
Skadesanmeldelsen skal udfyldes, på en måde så alt senere tvivl undgås, og afleveres straks efter skaden er sket. Overholdes dette ikke kan forsikringsdækningen bortfalde.
Ved skader er Lejer forpligtet til at skaffe navne og kontaktoplysninger på alle implicerede parter og vidner. Lejer må ikke anerkende skyld overfor modparten.
Udlejer har intet ansvar for tab, tyveri, røveri eller skader på genstande eller ejendele der transporteres af eller findes i køretøjet. Ligeledes har  Udlejer ikke ansvaret for ting der glemmes/efterlades i køretøjet efter endt lejeperiode.

Begrænset ansvar

Vinderup bilcenter ApS kan på ingen måde gøres ansvarlig for skader forvoldt på personer, rejsegods, bagage eller effekter af nogen art, der transporteres i det lejede.
Vinderup bilcenter ApS kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, ved driftsstop eller afbrudt kørsel i det lejede.

For sen aflevering af tidligere lejere

Såfremt tidligere lejer afleverer køretøjet for sent, kan udlejer ikke stilles til ansvar for evt. rejseforsinkelser. Udlejer vil bedst muligt informere den kommende lejer herom. Uanset om bookingen helt må aflyses eller blot forsinkes gives ingen kompensation herfor.

Reklamationer

Enhver reklamation skal afgives og afklares direkte med udlejer. Ris og ros kan sendes til vinderupbilcenteraps@gmail.com

Undgå ekstra udgifter

Aflever køretøjet til tiden.
Tank køretøjet inden aflevering.
Kør forsvarligt.
Rengør og vask køretøjet ved unormal brug.
Transportér ikke dyr i køretøjet uden skriftlig tilladelse.
Ryg ikke i køretøjet.
Betal p-bøder og fartbøder rettidigt.

Opbevaring af persondata

Vinderup bilcenter ApS er lovmæssigt forpligtet til, og forbeholder sig retten til, at opbevare kundeoplysninger i op til 60 måneder og videregiver ikke disse til tredjemand.

Lejekontrakt og lejebetingelser skal læses i forhold til gældende dansk lovgivning.

Vi tager forbehold for eventuelle tastefejl, ændringer, pris- og afgiftsforhøjelser.